มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการยุบรวมคณะและวิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมในเขตภาคใต้ 5 สถานศึกษา ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช   วิทยาเขตศรีวิชัย ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประมง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดตรัง   และวิทยาเขตภาคใต้   ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาเข้าด้วยกัน มหาวิทยาลัยฯจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารและแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ วิทยาเขตศรีวิชัยเดิม จึงเปลี่ยนเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ” สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

             เมื่อวิทยาลัยฯได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน คณะวิชาศึกษาทั่วไปเดิม จึงเปลี่ยนเป็นชื่อมาเป็น “สาขาวิชาศึกษาทั่วไป” และต่อมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 เปลี่ยนชื่อเป็น “สาขาศึกษาทั่วไป” สังกัดฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เลขที่ 99 หมู่ 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จนถึงปัจจุบัน

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันดังนี้

อ.ศุภิสรา ศรีแสน               ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ปี พ.ศ. 2546

อ.บรรเจิด กาญจนเจตนี       ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ปี พ.ศ. 2548

อ.มริสา ขาวเรือง               ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ปี พ.ศ. 2549 

อ.ชุลี หมีรักษา                  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ปี พ.ศ. 2554

อ.พฤกษา   อุยสุย              ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ปี พ.ศ. 2556 

อ.ชุลี หมีรักษา                  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา ปี พ.ศ. 2558 

ดร. ดวงกมล  กรรมแต่ง      ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขา  ปัจจุบัน

 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน

ระดับสาขาศึกษาทั่วไปไม่ดำเนินการจัดทำและรายงานผล

 

ข้อมูลบุคลากร

ปีการศึกษา 2560 สาขาศึกษาทั่วไป มีจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น.....11.... คน เป็นบุคลากรสายผู้สอนจำนวน  .........11..............  คน   และมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน  .......-.......  คน

1 บุคลากรสายผู้สอน (อาจารย์ประจำ)

อาจารย์ผู้สอนจำแนกเป็นข้าราชการพลเรือน จำนวน ……2……… คน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ……6…..  คน พนักงานราชการจำนวน ……1… คน และอาจารย์จ้างสอนรายเดือนจำนวน …2…… คน มีวุฒิปริญญาโทระดับสาขา จำนวน ………8……. คน ปริญญาตรีและต่ำกว่า จำนวน ……2…….. คนและปริญญาเอก จำนวน ……1….. คน โดยมีตำแหน่งเป็นอาจารย์มากที่สุด จำนวน  ……10……  คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ……1….. คน รองศาสตราจารย์  จำนวน ………-……. คน และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของสกอ.  จะมีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ……9…… คน โดยปฏิบัติงานจริง .......8........ คน และลาศึกษาต่อ ........1...... คน