มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกี่ยวกับสาขา » บุคลากร

คณาจารย์


อาจารย์สาวชุลี  หมีรักษา
อาจารย์
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มริสา  ไกรนรา
อาจารย์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา
อาจารย์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคม
 
 
อาจารย์จิตติมา  ชูพันธุ์
อาจารย์
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
 
อาจารย์ภิริญาภรณ์  เจริญโรจนปรีชา
อาจารย์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคม
 
อาจารย์ดวงกมล  กรรมแต่ง
อาจารย์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
 
อาจารย์ดวงพร  โสมสุข
อาจารย์
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
 
อาจารย์จริญญา  ศรีมณี
อาจารย์
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ